ข้อตกลงทางกฎหมาย

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” และสมาชิกของเว็บไซต์ ต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการนำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆจากเว็บไซต์

           ขอต้อนรับผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เข้าสู่เว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่เจ้าของทรัพย์ต้องการประกาศขาย และเป็นแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยเท่านั้น ท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นอย่างดีและโดยละเอียดถี่ถ้วนในการใช้บริการ และ/หรือเข้าทำธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นท่านจะต้องยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขบนเว็บไซต์นี้ด้วย

1. ขอบเขตในการให้บริการ

           “ตลาดนัดบ้านมือสอง” ตั้งอยู่บนโดเมน “taladnudbaan.com” ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้” ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งเว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก (เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) โดยเว็บไซต์นี้ได้แสดงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รับจากเจ้าของทรัพย์และข้อมูลข่าวสาร และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะประกอบด้วย ข้อมูลประเภทข้อความ/ข้อเขียน แผนที่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอ กราฟฟิก และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่แสดงอยู่ที่เว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น ดังนั้น ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ และแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ หรือนำข้อมูลทั้งหลายในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

           ตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งที่ได้จดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ท่านจะต้องยอมรับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดได้

2. การเข้าใช้เว็บไซต์

           2.1 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิในการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และมีขอบเขตการจำกัดการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้แบบส่วนบุคคล ตลอดจนขอสงวนสิทธิ์และการอนุญาตใดๆ ก็ตามที่มิได้กล่าวถึงในข้อกำหนดนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และท่านต้องเป็นไปด้วยความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำหรือดำเนินการ และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการดำเนินการดังต่อไปนี้

                2.1.1 การนำประกาศใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

                2.1.2 การใช้เว็บไซต์ หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย

                2.1.3 การทำการเผยแพร่ในสิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำภายใต้กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

                2.1.4 การทำการเผยแพร่หรือเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลเป็นไปในแนวทางที่เป็นอันตราย หลอกลวง เป็นเท็จ ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หรือต้องห้ามตามกฎหมาย

                2.1.5 การใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ส่อว่าเป็นการทำลาย ปิดกั้น หรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย

                2.1.6 ความพยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนบุคคล หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

                2.1.7 การกระทำการคัดตัด การคัดลอก หรือการทำสำเนา หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่น โดยมิได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

                2.1.8 การนำหรือการพยายามนำเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเข้าเยี่ยมชมและใช้งาน เจ้าของทรัพย์ที่ลงประกาศทรัพย์ ผู้ลงโฆษณา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ เช่น ที่อยู่อีเมล์ เป็นต้น

                2.1.9 การแสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมถึงการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นมา เพื่อปิดบังหรือปกปิดต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่

                2.1.10 กระทำการใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์

           2.2 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

           2.3 การหยุดหรือการยกเลิกบริการ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของท่าน รวมถึงไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้

           2.4 ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ท่าน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

           2.5 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่นๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้นๆ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

3. ข้อมูลในเว็บไซต์

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเที่ยงตรง และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้

4. การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

           ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านได้จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ ประกาศ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิที่จะสามารถพิจารณาความเหมาะสมและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

           ท่านจะต้องยอมรับว่า ข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์นี้ ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ซึ่งหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

           ท่านจะต้องยินยอมให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

           เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์) ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อหา ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเว็บไซต์นั้นๆ และธนาคารไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของ ท่านเอง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระ ค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)

           อีกทั้ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

           ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กรุณาแจ้งมายังที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์            

           ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่            

           เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310            

           โทร 026459671     Email info@reic.or.th


6.การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง ซึ่งอาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องหรือการสะกดตัวอักษรผิด หรือความครบถ้วนของเอกสารของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ของการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ

           นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ในเว็บไซต์นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์นี้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

           ดังนั้น ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด สำหรับการเข้าสู่หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านทำผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยปราศจากอำนาจ7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

           เว็บไซต์นี้ได้ถูกดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด เพราะฉะนั้นข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ ในเว็บไซต์นี้จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จึงขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งว่า เว็บไซต์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในเบื้องต้น8. กฎหมายที่บังคับใช้

           ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือกิจการตัวแทนระหว่างท่านกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

บทนำ

 

           ตลาดนัดบ้านมือสอง “taladnudbaan.com” เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวคือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของ และผู้ดำเนินการจัดการเว็บไซต์ ตลาดนัดบ้านมือสอง “taladnudbaan.com”

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ) เป็นผู้ดำเนินการ https://www.taladnudbaan.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ taladnudbaan (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แอพฯ”) เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ และแอพฯ นี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน”) โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           นโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของเราที่ระบุใน https://www.taladnudbaan.com/terms-of-service และเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างอิงในเอกสารนี้) ได้ระบุถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เก็บมาจากท่าน หรือที่ท่านมอบให้กับเรานั้นจะถูกนำไปใช้งาน ประมวลผลหรือเปิดเผยให้กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาที่ได้จัดทำให้แก่ท่านด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เก็บรวบรวม วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์และแอพฯ รวมถึงวิธีการอื่นใดก็ตามที่ท่านสามารถเชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการต่างๆ”

           โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งวิธีที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดใช้บังคับโดยประการอื่น ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เก็บรวบรวมไว้หรือที่ท่านได้ให้ไว้เป็นครั้งคราวนี้ และสามารถนำไปใช้ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต่อบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

           ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ แม้ว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะมีการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายหรือไม่ก็ตาม ขอให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากท่านได้ใช้เว็บไซต์ แอพฯ หรือบริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

           ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านหรือในกรณีที่ท่านได้ทำการติดต่อศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้บริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากท่านและที่เกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่านและการโต้ตอบของท่านกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนที่ระบุตัวท่านโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวท่านได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

1.1 ข้อมูลที่ท่านยินดีมอบให้แก่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

           เมื่อใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท่านอาจถูกขอให้จัดทำขึ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ท่านสนใจ รวมไปถึงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น

            เมื่อท่านทำธุรกรรมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับกับเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ            

           • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทางเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ            

           • เมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่ท่านอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ

           • เมื่อท่านสมัครรับบริการต่างๆ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้บริการบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

           • เมื่อท่านติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผ่านทางบริการต่างๆ            

           • เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหรือทำธุรกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การขอข้อมูลสินเชื่อ            

           • ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆ ได้ เช่น ถ้าท่านแบ่งปันรายชื่ออสังหาริมทรัพย์กับผู้รับผ่านทางอีเมลหรือข้อความ ข้อมูลบางอย่างที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ในนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

1.2 คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ

           ทั้งนี้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้น ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ดังที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.taladnudbaan.com  ตลอดจนการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายความรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” จึงถือเป็นการยินยอมและแสดงว่าท่านได้ยินยอมให้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆของท่าน, การนำข้อมูลไปใช้, การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.3 การจัดการอีเมล

            ท่านอาจได้รับอีเมลจาก ตลาดนัดบ้านมือสอง ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านดำเนินการผ่านบริการ ท่านลงชื่อสมัครรับรายงานต่างๆ เป็นประจำ หรือท่านได้โพสต์เพื่อประกาศขายหรือให้เช่าบ้านและผู้ซื้อได้ส่งข้อความถึงท่าน ซึ่งหากท่านมีบัญชีกับตลาดนัดบ้านมือสองท่านสามารถแก้ไขค่ากำหนดของท่านได้ โดยใช้การตั้งค่าบัญชีของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็อาจส่งอีเมล ถึงท่านเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการที่สำคัญได้

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

           ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

            การบริหารเว็บไซต์และแอพฯ

           • การปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ให้เป็นส่วนตัว

            การทำให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯได้  

           • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านขอเป็นการเฉพาะได้

           • การตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯได้

           • การตอบสนองและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์, แอพฯ หรือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้บริการ

           • การส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด)

           • การศึกษา วิจัย และวิเคราะห์
3. ความปลอดภัย

           3.1 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           3.2 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

           3.3 ท่านเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอพฯได้ ท่านต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวท่านเอง

           3.4 สำหรับรหัสผ่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ท่าน (หรือที่ท่านเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ นั้น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ขอรหัสผ่านจากท่าน เว้นแต่เมื่อท่านต้องการล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์และ/หรือ แอพฯ แล้วแต่กรณี

           3.5 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ท่านดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เช่น เลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของท่านและปิดเว็บบราวเซอร์ของท่านเมื่อใช้บริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น

           3.6 ท่านต้องระมัดระวังในการ Download ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานโดยการตรวจสอบ URL หรือ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนล็อคอินเข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีมีการปลอมแปลงเว็บไซต์

           3.7 ท่านควรติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอพฯ และควรปรับปรุงชุดข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

           3.8 ท่านควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอพฯ จากการจู่โจมจากผู้ไม่ประสงค์ดี
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่ ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

5. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

           เว็บไซต์ และ/หรือแอพฯของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกและลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลภายนอกมายังเว็บไซต์นี้ หากท่านเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของท่านเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ แล้วแต่กรณี

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรวจสอบอัตราต่าง ๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์


การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ
ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทยหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์กลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส ธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว ธนาคารอาคารสงเคราะห์สงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ


การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

การขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ในการให้คุกกี้ (Cookie) เก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย