นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

 

           ตลาดนัดบ้านมือสอง “taladnudbaan.com” เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวคือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของ และผู้ดำเนินการจัดการเว็บไซต์ ตลาดนัดบ้านมือสอง “taladnudbaan.com”

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ) เป็นผู้ดำเนินการ https://www.taladnudbaan.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ taladnudbaan (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แอพฯ”) เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ และแอพฯ นี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน”) โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           นโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของเราที่ระบุใน https://www.taladnudbaan.com/terms-of-service และเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างอิงในเอกสารนี้) ได้ระบุถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เก็บมาจากท่าน หรือที่ท่านมอบให้กับเรานั้นจะถูกนำไปใช้งาน ประมวลผลหรือเปิดเผยให้กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาที่ได้จัดทำให้แก่ท่านด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เก็บรวบรวม วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์และแอพฯ รวมถึงวิธีการอื่นใดก็ตามที่ท่านสามารถเชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการต่างๆ”

           โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งวิธีที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดใช้บังคับโดยประการอื่น ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เก็บรวบรวมไว้หรือที่ท่านได้ให้ไว้เป็นครั้งคราวนี้ และสามารถนำไปใช้ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต่อบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

           ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ แม้ว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะมีการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายหรือไม่ก็ตาม ขอให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากท่านได้ใช้เว็บไซต์ แอพฯ หรือบริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

           ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านหรือในกรณีที่ท่านได้ทำการติดต่อศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้บริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากท่านและที่เกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่านและการโต้ตอบของท่านกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนที่ระบุตัวท่านโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวท่านได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

1.1 ข้อมูลที่ท่านยินดีมอบให้แก่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

           เมื่อใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท่านอาจถูกขอให้จัดทำขึ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ท่านสนใจ รวมไปถึงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น

            เมื่อท่านทำธุรกรรมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับกับเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ            

           • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทางเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ            

           • เมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่ท่านอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ

           • เมื่อท่านสมัครรับบริการต่างๆ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้บริการบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

           • เมื่อท่านติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผ่านทางบริการต่างๆ            

           • เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหรือทำธุรกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การขอข้อมูลสินเชื่อ            

           • ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆ ได้ เช่น ถ้าท่านแบ่งปันรายชื่ออสังหาริมทรัพย์กับผู้รับผ่านทางอีเมลหรือข้อความ ข้อมูลบางอย่างที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ในนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

1.2 คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ

           ทั้งนี้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้น ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ดังที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.taladnudbaan.com  ตลอดจนการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายความรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” จึงถือเป็นการยินยอมและแสดงว่าท่านได้ยินยอมให้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆของท่าน, การนำข้อมูลไปใช้, การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.3 การจัดการอีเมล

            ท่านอาจได้รับอีเมลจาก ตลาดนัดบ้านมือสอง ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านดำเนินการผ่านบริการ ท่านลงชื่อสมัครรับรายงานต่างๆ เป็นประจำ หรือท่านได้โพสต์เพื่อประกาศขายหรือให้เช่าบ้านและผู้ซื้อได้ส่งข้อความถึงท่าน ซึ่งหากท่านมีบัญชีกับตลาดนัดบ้านมือสองท่านสามารถแก้ไขค่ากำหนดของท่านได้ โดยใช้การตั้งค่าบัญชีของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็อาจส่งอีเมล ถึงท่านเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการที่สำคัญได้

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

           ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

            การบริหารเว็บไซต์และแอพฯ

           • การปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ ให้เป็นส่วนตัว

            การทำให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯได้  

           • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านขอเป็นการเฉพาะได้

           • การตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯได้

           • การตอบสนองและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์, แอพฯ หรือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้บริการ

           • การส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด)

           • การศึกษา วิจัย และวิเคราะห์
3. ความปลอดภัย

           3.1 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           3.2 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

           3.3 ท่านเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอพฯได้ ท่านต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวท่านเอง

           3.4 สำหรับรหัสผ่านที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ท่าน (หรือที่ท่านเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ นั้น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ขอรหัสผ่านจากท่าน เว้นแต่เมื่อท่านต้องการล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์และ/หรือ แอพฯ แล้วแต่กรณี

           3.5 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ท่านดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เช่น เลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของท่านและปิดเว็บบราวเซอร์ของท่านเมื่อใช้บริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น

           3.6 ท่านต้องระมัดระวังในการ Download ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานโดยการตรวจสอบ URL หรือ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนล็อคอินเข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีมีการปลอมแปลงเว็บไซต์

           3.7 ท่านควรติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอพฯ และควรปรับปรุงชุดข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

           3.8 ท่านควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอพฯ จากการจู่โจมจากผู้ไม่ประสงค์ดี
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่ ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

5. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

           เว็บไซต์ และ/หรือแอพฯของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกและลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลภายนอกมายังเว็บไซต์นี้ หากท่านเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของท่านเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอพฯ แล้วแต่กรณี

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย