เตรียมเฮสำหรับ SMEs มีที่ แล้วมีเงิน!! โครงการสินเชื่อสำหรับนักลงทุนจากธนาคารออมสิน

บทความน่ารู้

เตรียมเฮสำหรับ SMEs มีที่ แล้วมีเงิน!! โครงการสินเชื่อสำหรับนักลงทุนจากธนาคารออมสิน

464 0

สินเชื่อใหม่! จากธนาคารออมสิน สำหรับนักลงทุนกับโครงการสินเชื่อ “SMEs มีที่ แล้วมีเงิน!!” เป็นสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเพื่่อมาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับวิกฤติผลกระทบสภาวะโควิด19 ที่ผ่านมา ทั้งบุคคลธรรมและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้ครั้งนี้ได้ ซึ่งวงเงินการกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินนี้ไปประคับปรอคองธุรกิจให้ดำเนินการได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :

  1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วงเงินโครงการ :
วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย : 
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

  • กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท 
  • กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท


อัตราดอกเบี้ย :
ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้ :
สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ 

  • ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 
  • ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี


หลักประกันการกู้เงิน :
ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแยกออกเป็นกรณีได้ดังนี้

  • กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม 
  • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม – บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม 
  • กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มิใช่เป็นบุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้างจัดทำสัญญาจำนองเป็นหลักประกันร่วมด้วย


สำหรับผู้สนใจสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ ตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมด สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารออมสิน www.gsb.or.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1115 

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย